ความรู้เกี่ยวกับ
แทงมวย

ความรู้เกี่ยวกับ สังเวียนมวย FIFA555

ความรู้เกี่ยวกับ สังเวียนมวย FIFA555 สวัสดีกันอีกเช่นเคยครับกับเพื่อนๆทุกคน ซึ่งก่อนหน้านี้เราได้ทำความรู้จักกับมวย
กติกาการเล่นมวย และชั้นเชิงมวยกันไปแล้ว วันนี้เราก็มีสาระ มาฝากกันอีกเช่นเคย เพราะFIFA55 ไม่ได้มีแต่เว็บพนันบอลมา
แนะนำเท่านั้น

นอกเหนือจากการแทงบอลแทงบอลออนไลน์และคาสิโนต่างๆแล้ว เรายังมีเกร็ดความรู้ที่เป็นประโยชน์อาจจะไม่มากก็น้อย มา
ฝากทุกคนกันอีกด้วย วันนี้เน็ตเรามาทำความรู้จักสังเวียนมวยกัน หรือที่เรียกกันว่าเวทีมวย สนามมวย ไม่ว่าจะเป็นมวยสากล
หรือมวยไทยสังเวียนของมวยคือสังเวียนที่จะสร้างขึ้นในร่ม โดยจะมีลักษณะดังต่อไปนี้

สังเวียนมวย

– สังเวียนมวย จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งจะมี ขนาดด้านละ 20 ฟุต เป็นขนาดสังเวียนเล็กนะครับป้าสังเวียนใหญ่จะมีด้านละ 24 ฟุต ส่วนความสูงจะสูงอยู่ที่ 3 ฟุต หรืออาจจะได้มากกว่านั้นแต่จะไม่เกิน 4 ฟุตโดยประมาณนะครับ

– เชือกกั้นจะเป็นเชือก4เส้นอย่างที่เราเคยเห็นกันบ่อยๆ ส่วนขนาดผ่าศูนย์กลางจะอยู่ที่ประมาณ 1 นิ้วครึ่ง โดยมีลักษณะที่จะสื่อถึงอยู่กับสาวทั้ง 4 มุม และมีความสูงจากพื้นขึ้นไป 16 32 48 และ 60 นิ้วซึ่งเป็นมาตรฐานที่จะไล่ตามลำดับ เราจะใช้วัตถุนิ่มหุ้มเชือก

– พื้นเวทีสำหรับพื้นเวทีต้องปลอดภัยได้ระดับโดยรวมและพื้นเวทีจะไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ ส่วนพื้นเวทีจะต้องยื่นออกไปนอกเชือกอย่างน้อย 19-20 นิ้ว แล้วจะใช้วัตถุที่มีความนิ่มหนากูทำพื้นและมีความยืดหยุ่นสูง จับอาจจะปูทับด้วยผ้าคลุมที่มีความนุ่มมากๆ เลยทีเดียว

– มุมสังเวียนสำหรับตัวมุมสังเวียนต้องตั้งเสาที่มุมทั้ง 4 โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้วสูงขึ้นไปจากเวที 60 นิ้วและมีนวมหุ้มภายในเส้นเชือก

– บันได บันไดของสังเวียนมวยจะมี 3 วันใดความกว้างของบันไดไม่น้อยกว่า 3 ฟุต จะอยู่ที่มุมตรงข้ามของเวทีเพื่อให้นักมวยและพี่เลี้ยงขึ้นลงส่งอีกบันไดนึงจะอยู่ที่มุมตรงกลางสำหรับผู้ชี้ขาดและแพทย์ไว้สำหรับขึ้น

– กล่องพลาสติก โดยที่ 2 เวลาที่เราเห็นกันนั้นบางคนอาจไม่สังเกตว่าที่มุมกลางทั้งสองมุม จะมีกล่องพลาสติกอยู่มุมละกล่องภายนอกสังเวียนนะครับเพื่อให้ผู้ชี้ขาดไว้สำหรับทิ้งสำลีที่ซับเลือดของนักมวย

สั ง เ วี ย น ม ว ย   อ า จ จ ะ ไ ม่ ไ ด้ ช่ ว ย อ ะ ไ ร ม า ก ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ก า ร แ ท ง ม ว ย ห ร อ ก ค รั บ   แ ต่ ถ้ า

คุ ณ ต้ อ ง ก า ร ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง ม ว ย จ ริ ง ๆ   ดู ม ว ย ใ ห้ เ ข้ า ใ จ   คุ ณ จำ เ ป็ น ต้ อ ง ศึ ก ษ า ต้ อ ง รู้   เ กี่ ย ว กั บ ทุ

ก สิ่ ง อ ย่ า ง ข อ ง ม ว ย   นั่ น ร ว ม ถึ ง สั ง เ วี ย น ม ว ย ด้ ว ย นั่ น เ อ ง ค รั บ

ก ลั บ ไ ป สู่ ห น้ า ห ลั ก   เ พื่ อ อ่ า น บ ท ค ว า ม อื่ น ๆ   > >  Beaupreveinclinique.com